headerblauw1

"Voorwaar, Gij zijt een God, die zich verborgen houdt, de God van Israël, een Verlosser" (Jesaja 45 : 15)

Voortdurend kom ik in mijn pastorale werk mensen tegen, die daarom 'afgehaakt' zijn, omdat zij van het standpunt uitgingen : 'àls God er werkelijk is en als Hij liefde is, …….maar ik kijk om mijn heen………. en ik kijk naar mijn eigen leven wat daarin gebeurt is, dan……... ' Och u kunt de zin wel afmaken. Het veel gehoorde modewoord is in dat geval : 'voor mij hoeft het niet meer', want ik merk niet zoveel van die God en van die liefde. Merkwaardig toch die neiging, die we allemaal wel een beetje hebben om God te willen begrijpen, om Gods doen en laten te kunnen billijken. En als dat niet mogelijk is, als het anders uitpakt dan wij hadden gedacht en gehoopt, dan is Leiden in last. We zouden het liefst een God hebben aan wie we dagelijks konden vragen en die ons dagelijks antwoord geeft. Deze vragen zijn geen eigentijds verschijnsel. Leest u de Bijbel er maar op na. B.v. Psalm 73 waar Asaf ook met dit probleem worstelt. Daar heeft hij het verschrikkelijk moeilijk mee gehad. Hij begrijpt God niet. Hij zegt : '…ik snapte er helemaal niets van, ik tobde er dag en nacht mee om, … totdat, totdat ……ik Gods heiligdom er mee inging'. Dat wil zeggen : totdat ik ophield met het stellen van al die min of meer venijnige vragen en niet meer alleen maar om mij heen keek, maar Gods heiligdom binnenging. Gods heiligdom de plaats van Gods tegenwoordigheid op aarde, waar de Here zijn heiligste, zijn liefste, zijn stralende gedachten aan mensen doet kennen. Vandaag is dat dus waar de gemeente samenkomt om Zijn Woord! Jesaja, de profeet is ook in die heiligdom geweest als hij onze tekst zingt : 'Voorwaar, Gij zijt een God, die zich verborgen houdt, de God van Israël, een Verlosser'. Een actueel woord. Twee gedachten liggen er in opgesloten. Allereerst de gedachte, dat Gods weg en werk voor ons niet is na te rekenen. En de tweede gedachte is dat ondanks dat Hij blijft de God van Israël, de Verbondsgod, de Heiland, de Redder en Verlosser.

De bevrijder van het geknechte leven, die ons een geweldige toekomst in het vooruitzicht heeft gesteld. Een nieuwe wereld zonder leed en verdriet, zonder dreiging en geweld. En die ons daarbij inschakelt om daar nu al aan mee te bouwen. In navolging van de Here Jezus die het ons zo duidelijk heeft voorgedaan, heeft voorgeleefd en die de tekenen van het komende Vrederijk op deze aarde heeft opgericht. Klagen en mopperen over Gods leiding is er meer dan genoeg. Zuchten over die verborgen God is orde van de dag. Houdt daar mee op ga er mee Gods heiligdom binnen. Dan kom je tot rust. Hij zal en wil ons helpen, bemoedigen, troosten, sterken en kracht geven om ons kruis te dragen. Nee, dan is uw zorg en nood, uw eenzaamheid, uw verdriet niet als bij toverslag verdwenen, en je krijgt misschien geen antwoord op je vragen…….maar je kunt het wel veel beter aan. We hebben een God, die je niet kunt narekenen, maar waar je wel ten allen tijde op kunt rekenen! Anders gezegd de verborgen God is de reddende en helpende God. Hij is in Zijn Zoon Jezus Christus naar deze wereld, naar ons toegekomen. En daarom is er toekomst ook voor u, jou en mij!

Hans Lowijs, Noordscheschut. (pastor)

 

Dagelijks Woord

  • zondag 16 juni 2019 - Matteus 7:9-11
    Is er iemand onder jullie die zijn kind, als het om een brood vraagt, een steen zou geven? Of een slang, als het om een vis vraagt? Als jullie dus, ook al zijn jullie slecht, je kinderen al goede gaven schenken, hoeveel te meer zal jullie Vader in de hemel dan het goede geven aan wie hem daarom vragen. -- Matteus 7:9-11